1. Quản lý chủ đề:

– Tại menu chức năng bên trái >>> chọn Cấu hình hệ thống >>> chọn Chủ đề:

– Tiếp theo, nhấn nút [Thêm mới] nếu thầy cô muốn thêm một Chủ đề mới:

– Tiếp theo, điền và chọn đúng các thông tin mong muốn >>> nhấn nút [Lưu]:

– Xem lại Chủ đề vừa thêm:

2. Quản lý Ngân hàng câu hỏi:

– Tại menu chức năng bên trái >>> chọn Khảo thí >>> chọn Ngân hàng câu hỏi:

– Tiếp theo, nhấn nút [Thêm mới] nếu thầy cô muốn thêm một Ngân hàng mới:

3. Quản lý Danh sách câu hỏi:

– Tại menu chức năng bên trái >>> chọn Khảo thí >>> chọn Danh sách câu hỏi:

4. Soạn câu hỏi dạng A, B, C, D:

>> Link bài hướng dẫn Soạn câu hỏi dạng A, B, C, D <<< (mở trong tab mới)">>>> Link bài hướng dẫn Soạn câu hỏi dạng A, B, C, D <<<

5. Thêm mới câu hỏi dạng A, B, C, D:

– Tại trang Danh sách câu hỏi >>> nhấn nút [Thêm mới] >>> chọn Sao chép Word (dạng A, B, C, D):

Thầy cô chọn các thông tin: “Khối lớp”, “Môn học”, “Chủ đề” và sao chép các câu hỏi đã được biên soạn trong file word và dán vào phần “Nội dung”:

(*) Lưu ý: thầy cô copy toàn bộ nội dung trong file word (nhiều câu hỏi) và dán vào phần “Nội dung”

Nhấn nút [Lưu lại].

6. Phê duyệt các câu hỏi vừa thêm vào Ngân hàng câu hỏi:

– Tại menu chức năng bên trái >>> chọn Khảo thí >>> chọn Duyệt câu hỏi:

– Tiếp theo, thầy cô tíc chọn các câu hỏi đang có trạng thái “Chờ duyệt” để phê duyệt và lưu vào Ngân hàng câu hỏi mong muốn: