Phần mềm Kiểm định chất lượng được Viettel xây dựng. Là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong công tác tự đánh giá thực trạng của cơ sở giáo dục. Nội dung cập nhật đầy đủ các tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định.

Phần mềm kiểm định chất lượng giúp các cơ quan quản lý dễ dàng tổng hợp kết quả tự đánh giá của các trường học.

Video phần 2

Tài liệu hướng dẫn

Tải tài liệu